Telli varustaja
objektile

Renditingimused

MÕISTED

  1. 1.1 Rendileandja – Varustaja24 (First Step OÜ).

  2. 1.2 Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik).

  3. 1.3 Pool – Rendileandja või Rentnik.

  4. 1.4 Leping – Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping.

  5. 1.5 Varad – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus.

  6. 1.6 Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused.

  7. 1.7 Käesolevale lepingute kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

 1. 2. RENTNIKU KINNITUSED 

  1. 2.1 Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:

   1. 2.1.1 Puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist.

   2. 2.1.2 On renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.

   3. 2.1.3 Teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Vara õigest kasutamisest, ohutusnõuetest ja hooldusest.

   4. 2.1.4 Omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi Vara tehniliseks kasutamiseks.

   5. 2.1.5 Ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireregistrites ja kolmandatele isikutele.

 1. 3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE 

  1. 3.1 Leping on tähtajaline, välja arvatud juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.

  2. 3.2 Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb Vara tagastamisel Rendileandja valdusesse.

  3. 3.3 Vara rendi esimeseks päevaks loetakse Lepingu sõlmimise päeva ja renti arvestatakse kõik päevad nädalas /alates lepingu sõlmimisest/ kui ei ole teistmoodi kokkulepitud.

  4. 3.4 Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks RT p-s 2.1. nimetatud asjaoludele.

  5. 3.5 Rentnikul on õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal.

   1. 3.5.1 Vara tagastamise päeva eest tuleb renti tasuda vaid juhul, kui tagastamine toimub hiljem kui toimus renti andmine. Minimaalne tasustatav rendiperiood on üks päev.

   2. 3.5.2 Rentnik nõustub, et Rendileandjal viib Vara korrasoleku kontrolli peale tagastamist läbi 2 tööpäeva jooksul. Kui Rentnik soovib kohest kontrolli, siis peab Rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada Rentniku viibimist Vara kontrollimise juures.

  6. 3.6 Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:

   1. 3.6.1 Vara kasutuskõlbmatuks muutumine.

   2. 3.6.2 Vara väärtuse tunduv (enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:

   3. 3.6.3 Hüvitist punktis 5.1.7. sätestatud ulatuses.

   4. 3.6.4 Nõuda Rentnikult Vara paranduse /asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.

  7. 3.7 Kõik teated tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis ning Lepingut saab muuta vaid kirjaliku kokkuleppe alusel.

 1. 4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTUSED 

  1. 4.1 Renditasu arvestatakse 7 päeva nädalas (kui ei lepita kokku teistmoodi) ja makstakse arve alusel. Rendileandjal on õigus küsida tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest, mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel.

   1. 4.1.1 Renditasu tasutakse vastavalt rendilepingus kokku lepitud rendipäevade arvule seadme väljastamisel, välja arvatud juhul, kui Pooled on Lepingus kokku leppinud teisiti. Arve väljastatakse rendiseadme üleandmisel kohapeal ja vastavalt soovile edastatakse Lepingul märgitud aadressile / e-posti aadressile.

   2. 4.1.2 Kui rendiperiood ületab ühe nädala, siis on Rendileandjal õigus esitada rendis olevate varade eest vahearved 15. kuupäeva ning kuu lõpu seisuga.

  2. 4.2 Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,05% päevas tähtaegselt tasumata summalt.

 1. 5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

  1. 5.1 Rentnikul on õigus:

   1. 5.1.1 kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.

  2. 5.2 Rentnik on kohustatud:

   1. 5.2.1 Tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga.

   2. 5.2.2 Kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele.

   3. 5.2.3 Juhul kui renditud Varal tekib rike peab koheselt (taasesitatavas vormis) s.o. rikke avastamise päeval, nimetatud asjaolust Rendileandjale info edastama. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (näit. tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju.

   4. 5.2.4 Lepingu lõppemisel tagastama Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist; kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi.

   5. 5.2.5 Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale kui Vara ei saa taastada. Taastamisel tasuma remondi kulud.

   6. 5.2.6 Tagastama renditud Vara puhastatult või hüvitama puhastamiskulud summas 20 eurot.

  3. 5.3 Rentnikul puudub õigus anda Vara allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

 1. 6. VASTUTUS 

  1. 6.1 Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.

  2. 6.2 Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 6.1. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.

  3. 6.3 Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest.

 1. 7. LEPINGU LÕPPEMINE 

  1. 7.1 Leping lõpeb:

   1. 7.1.1 Tähtajalise Lepingu korral tähtaja saabumisel ja Vara tagastamisel Rentniku poolt.

   2. 7.1.2 Renditud Vara hävimisel.

   3. 7.1.3 Teistel seaduses toodud alustel.

  2. 7.2 Leping võidakse lõpetada:

   1. 7.2.1 Poolte kokkuleppel.

   2. 7.2.2 Lepingus või seaduses toodud alustel.

   3. 7.2.3 Vastavalt punkti 6.2. toodud alustel.

 1. 8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

  1. 8.1 Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.

 1. 9. JUHATUSE LIIKME KÄENDUS 

  1. 9.1 Kui Rentnikuks on juriidiline isik ja rendilepingu sõlmimisel esindab teda juhatuse liige, siis antud juhatuse liige KÄENDAB Rentniku poolt rendilepinguga võetud kõiki kohustusi First Step OÜ ees.

  2. 9.2 Vastutuse ulatus on kuni 5000 EUR.